Nhà trang trại chăn nuôi

Nhà trang trại chăn nuôi

Trại nuôi heo: Xây dựng, nhà thép, thoát hầm phân
Xây dựng trang trại qui mô 30.000 con heo thịt
thiết bị chuồng trại
Gia công lắp đặt dall, khung chuồng

 Các tin khác

Copyright © 2018 QUANG ĐIỆN. All Rights Reserved. Design web by Nina., Ltd